Funding and grants

Our work is driven by innovation and knowledge. We think of them as never-ending processes by means of which we perfect existing technologies or discover new ones so that we can develop our products. We are aware that this would not be possible without high-quality human capital. Combined with social responsibility, we create jobs for disabled employees, who we provide with professional training. In carrying out these investment projects we receive substantial help from the European Union funding programmes.

Inovativní technologie velkoobjemového pokovování pro dekorativní a automobilový průmysl

Společnost SANS SOUCI, s.r.o., realizuje projekt s názvem “Inovativní technologie velkoobjemového pokovování pro dekorativní a automobilový průmysl“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027380, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Předmětem projektu je vyvinutí inovativní technologie velkoobjemového povlakování pro účely dekorativního a automobilového průmyslu.

Úspory energie ve společnosti SANS SOUCI, s.r.o.

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Úspory energie ve společnosti SANS SOUCI, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022416, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je úspora konečné spotřeby energie během vykonávání podnikatelské činnosti společnosti SANS SOUCI. Cílem projektu je rovněž ekologická úspora. V rámci projektu dojde k rekonstrukci obálky budovy, modernizaci osvětlení a instalaci nuceného větrání s rekuperací.

Vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou – s různými optickými vlastnostmi na jedné ploše substrátu

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt “VÝVOJ DEKORATIVNÍCH TENKÝCH VRSTEV S PROMĚNLIVOU TLOUŠŤKOU – S RŮZNÝMI OPTICKÝMI VLASTNOSTMI NA JEDNÉ PLOŠE SUBSTRÁTU”, číslo DOT_53_03_001317_2020-DOT_53_03_001317_2020, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vypracovat ověřenou technologii nanášení tenkých vrstev s řízenou proměnlivou tloušťkou. Tato technologie umožní společnosti SANS SOUCI zcela nové dekorativní přístupy, které povedou k uvedení nových výrobků a řešení na trh, čímž se výrazně zlepší konkurenceschopnost společnosti a její postavení.

Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014266, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy pořízením 5 (souborů) moderních nevýrobních technologií a 1 výrobní zařízení, které firma využije pro svůj další rozvoj a stabilitu.

Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je prozkoumat možnosti integrace mikropočítačů v osvětlovacích systémech a využít nové technologie ve výzkumu a vývoji inovací technické stránky osvětlení a připravit tak osvětlovací systémy na nadcházející éru internetu věcí.

Pořízení výrobních technologií společností SANS SOUCI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Pořízení výrobních technologií společností SANS SOUCI, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006596, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu společnosti SANS SOUCI, s.r.o. pořízení nových výrobních technologií, které přispějí k zefektivnění výrobního procesu výroby skla pro luxusní lustry a další svítidla.

Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a to prostřednictvím nových výrobních technologií, které přinesou významné zvýšení kvality a efektivity finální výroby. Dostatečná výrobní kapacita a nadstandardní kvalita výrobků je důležitým faktorem pro posílení konkurenceschopnosti této firmy. Díky tomu bude společnost moci vyrábět vlastní výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005626, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Projekt společnosti SANS SOUCI, s.r.o. je zaměřen na rozvoj proexportních aktivit společnosti prostřednictvím prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí. V době realizace projektu (30. 10. 2015 – 29. 10. 2018) bude podpořena účast společnosti na pěti mezinárodních veletrzích (GLASSTECH, EUROLUCE, SLEEP EVENT, MAISON ET OBJET, DESIGN SHANGHAI).

Hlavním cílem je projektu je upevnit postavení společnosti na stávajících trzích zvýšením podílu působnosti, a využitím nových příležitostí na trzích jihovýchodní Asie a postsovětských zemí.

SANS SOUCI Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „SANS SOUCI Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007985, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je přesunutí a sloučení několika oddělených pracovišť firmy SANS SOUCI, s.r.o. ze stávajících, již nevyhovujících, prostor do objektu, který bude kompletně rekonstruován. Výsledkem projektu bude výrazné zefektivnění vnitropodnikových procesů a s tím související posílení konkurenceschopnosti na tuzemském a globálním trhu.

Výběrové řízení na zakázku v rámci OPPI II.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI II.

1. Firma: SANS SOUCI, s.r.o.
Sídlo: Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27278727
Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku následujícího technologického vybavení – CNC formátovacího a řezacího stolu na sklo

2. Předpokládaná hodnota zakázky – 1 600 000 Kč bez DPH

3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: Allo Tender s.r.o.
Kontaktní osoba: Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
E- mail: [email protected]
Tel.: +420 257 095 481/479
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím zveřejnění tohoto Oznámení na webových stránkách zadavatele, zadavatel pro rozšíření okruhu uchazečů zveřejní Oznámení o zahájení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 26.10. 2015 v 09,00 hodin.

7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

8. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI II

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI II“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008617, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Projekt společnosti SANS SOUCI, s.r.o. je zaměřen na rozvoj proexportních aktivit společnosti prostřednictvím prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí. V době realizace projektu (23.12.2016-21.1.2020) bude podpořena účast společnosti na osmi mezinárodních veletrzích (DOWNTOWN DESIGN DUBAI 2017, INDIA DESIGN, HD Las Vegas, MAISON ET OBJET leden 2019, EUROLUCE, DOWNTOWN DESIGN DUBAI 2019,MAISON ET OBJET říjen 2019, SLEEP EVENT).

Hlavním cílem je projektu je upevnit postavení společnosti na stávajících trzích zvýšením podílu působnosti, a využitím nových příležitostí na trzích jihovýchodní Asie a postsovětských zemí.

Výběrové řízení na zakázku v rámci OPPI I.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI I.

1. Firma: SANS SOUCI, s.r.o.
Sídlo: Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 / IČ: 27278727
Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku následujícího technologického vybavení – horizontálního mycího a sušícího zařízení pro ploché sklo

2. Předpokládaná hodnota zakázky – 900 000 Kč bez DPH.1

3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: Allo Tender s.r.o.
Kontaktní osoba: Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
E- mail: [email protected]
Tel.: +420 257 095 481/479
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po dni zveřejnění tohoto Oznámení na webových stránkách zadavatele. Zadavatel zároveň zveřejní vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 26.10. 2015 v 10.00 hodin

7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

8. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Special training of SANS SOUCI staff

Project title: Special training of SANS SOUCI, s.r.o. staff
Project registration number: CZ.1.04/1.1.04/B3.00188
Duration: 1/1/2014 – 30/04/2015

Main aim:
To increase the company”s competitiveness and strengthen the current position in the market for specific glass production.
This is to be achieved by means of:
1) developing special and non-transferable technological knowledge of 22 employees who specialize in unique glass production processes;
2) delivering 6 training courses;
3) 79 successful course participants if the success rate is 100 %; the expected success rate is 85 %, which amounts to 67 successful course participants;
4) enhancing production efficiency and quality.
The training courses to be delivered as part of the project are as follows:
The project will include creating 6 new products (courses):

S – Special training – The production process of a unique product – a glass tile
a) Production training – Unique glass processing device (LOV 630/20)
b) Production training – Vacuum machine for multi-surface nanolayer coatings (VŘ 003 vacuum device)
c) Production training – 3D glass processing machine (Mod. VERTICAL PAVONI 1200 OPEN)

S – Special training – The production process of a unique product – ICE GLASS
S – Special training – Coating machine operation
S – Special training – Know-how from Glass Deco BV, Netherlands

The project is financed by the European Social Fund and the Czech government.

Vzdělávání v SANS SOUCI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vzdělávání v SANS SOUCI“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013113, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí u 40 zaměstnanců žadatele, z nichž jsou 4 zaměstnanci starší 54 let.

Acquisition of Technology, SANS SOUCI

Project title: Acquisition of Technology, SANS SOUCI
Project registration number: CZ.2.1/3.3.00/25037
Area of Action: 16.3.3 – Development of small and medium enterprises
Implementation Schedule: 04. 01. 2010 – 30. 06. 2011
Aid granted: CZK 12,291,500.00

Main aim:
Our business is based on more than a thousand-year tradition of glass processing in various ways. We use both traditional glass crafts and handicrafts, and the latest technologies and innovative approaches. Our current key task is to enhance our manufacturing capacity and technology, which was greatly promoted by the purchase of new equipment financed under the OPERATIONAL PROGRAMME PRAGUE COMPETITIVENESS. With this aid, we will be able to implement unique projects focused on exclusive interior tiling and lighting and thus continue to develop the tradition of Czech glass.

www.oppk.cz
Co-financed by the European Regional Development Fund.
Prague & EU: We invest in your future.

Předúprava, povlakování a ochrana substrátu

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Předúprava, povlakování a ochrana substrátu“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025264, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je vyvinout nové technologie a postupy nanášení tenkých vrstev kovu o tloušťce až 0,1 nm na sklo a další substráty s cílem dosáhnout maximální míry mechanické a chemické odolnosti takto vzniklého materiálu.

Inovativní antireflexní vrstvy

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem “Inovativní technologie velkoobjemového pokovování pro dekorativní a automobilový průmysl”, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026121,  který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je pořízení výrobní linky a zahájení výroby nových produktů vycházejících z prototypu antireflexní nano vrstvy, která bude aplikována na sklo a další materiály. Prototyp bude využit při výrobě oken, designových výloh, dekorativních produktů, solárních panelů.

Nová generace osvětlení s bezpečnostními funkcemi

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Nová generace osvětlení s bezpečnostními funkcemi“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025247, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Předmětem projektu je vývoj osvětlení, které bude inovativní z hlediska svých bezpečnostních funkcí. Nový systém osvětlení rovněž bude zajišťovat ochranu soukromí osob. Výstupy projektu budou: systém inteligentního osvětlení s integrovanými bezpečnostními funkcemi – prototyp; systém hlasového-zvukového ovládání světelné scény s emergency módem – prototyp; pilotní nasazení prototypu – poloprovoz.

Delight in creation.
Sans Souci Lighting is a Bohemian designer and producer of decorative lighting fixtures, glass objects and architectural features.